TÁBORSKO

Tábor

Vznik Tábora je spojen s hradem Kotnov z konce 14. století. Při něm založili husité roku 1420 město nazvané Hradiště hory Tábor. Postupným zdokonalováním hradeb se Tábor stal nejlépe opevněným městem ve střední Evropě. Část hradeb a některé bašty se dochovaly až do současnosti. Nejvýznamnější pamětihodnosti druhého největšího jihočeského města jsou soustředěny na Žižkově náměstí – výraznou dominantou je věž kostela Proměnění Páně, architektonicky velmi ceněná je pozdně gotická radnice. Náměstí je obklopeno měšťanskými domy převážně z poloviny 16. století. Pod celým historickým jádrem Tábora se nachází spletitá síť podzemních chodeb. Nedaleký rybník Jordán, založený roku 1492, je považován za nejstarší přehradní nádrž v zemi. Původně zásoboval město pitnou vodu, dnes je využíván k rekreačním účelům.
www.visittabor.eu

Bechyně

Bechyni, ležící v malebné krajině při soutoku Lužnice a říčky Smutné, založil roku 1325 král Jan Lucemburský. Bechyňský zámek, který ač v rukou soukromého vlastníka, je veřejnosti přístupný. V jeho interiérech sídlí expozice Alšovy jihočeské galerie (převážně keramika), Muzeum malíře Vladimíra Preclíka, Hasičské muzeum, a od roku 2006 zde funguje Muzeum turistiky. Náměstí zdobí děkanský kostel sv. Matěje.
Charakteristickou dominantou i symbolem Bechyně je od roku 1928 betonový most přes údolí Lužnice, pro svůj odvážný oblouk klenoucí se 50 m nad hladinou řeky nazývaný „Bechyňská duha“. Slouží zároveň automobilům, vlakům, i chodcům.
www.mestobechyne.cz

Choustník

Někdejší rožmberský hrad na stejnojmenném vrchu, založený v 2. polovině 13. století Benešem z Choustníka. Jednalo se o tzv. dvojhrad, což znamenalo, že za jeho hradbami se ukrývaly dva paláce dvou nezávislých majitelů. Choustník byl velmi dobře a důmyslně opevněn a nebyl dobyt ani v rušných dobách husitských válek. Od počátku 17. století byl však opuštěný. Pozůstatky masivního opevnění se dochovaly dodnes, stejně jako dvě čtyřhranné věže.
www.obec-choustnik.cz

Chýnovské jeskyně

Podzemní prostory vytvořené proudící vodou v krystalických vápencích a amfibolitu. Objeveny byly náhodně roku 1863 a zpřístupněny v roce 1868 jako vůbec první jeskyně v Čechách. V současnosti měří délka prohlídkové trasy 220 m, celková prozkoumaná délka jeskyně činí 1 200 m. V jeskyni návštěvníci sice nespatří bohatou krápníkovou výzdobu, ale o to zajímavější je zbarvení jejích stěn a stropů. Od roku 1992 jsou jeskyně národní přírodní památkou.
www.jeskynecr.cz

Kozí Hrádek

Zřícenina hradu, v němž v letech 1412–1414 pobýval M. Jan Hus. Od požáru v roce 1438 hrad chátral. Postupně jej pohltila okolní příroda a splynul s terénem. Na počátku 20. století torzo po deseti letech usilovné práce vykopal amatérský archeolog Jan Švehla ze Sezimova Ústí.
www.kozihradek.zde.cz

Milevsko

V historii města sehrál významnou roli klášter premonstrátů, založený zřejmě již roku 1184. Brzy se stal centrem duchovního, kulturního a hospodářského života v kraji. Archeologické výzkumy zde odhalily středověkou stavební huť, v níž se vyráběly dlaždice se vzory, které nemají v křesťanském umění Evropy té doby konkurenci. Prohlídka kláštera nabízí nejen procházku dějinami architektury, ale dává nahlédnout i do dnešního života řádu premonstrátů. Vedle románské baziliky Navštívení Panny Marie, gotické opatské kaple a kostela sv. Jiljí shlédne návštěvník interiéry opatské rezidence a barokní knihovnu v Latinské škole. Náměstí v historickém centru města se pyšní dvěma radnicemi, cenná je bohatě zdobená synagoga z let 1914–1919. Od roku 1862 se v Milevsku konají každoroční maškarní průvody, jež jsou nejstarší jihočeskou masopustní tradicí.
www.klastermilevsko.cz
www.milevsko-mesto.cz

Mladá Vožice

Zdejší renesanční zámek z let 1570–1603 byl v první polovině 18. století barokně přestavěn a později upraven klasicistně. Na náměstí v rodném domě historika Augusta Sedláčka (1843–1926) sídlí národopisné muzeum.
www.mu-vozice.cz

Planá nad Lužnicí

Poprvé je zmiňována na konci 13. století. K jejímu významnému rozvoji došlo po vybudování železnice v roce 1869. Turisté mohou obdivovat kostel sv. Václava z roku 1357, v roce 1903 tu Harrachové jako své letní sídlo vybudovali zámeček Strkov.
www.plananl.cz

Sezimovo Ústí

Město při mezinárodní silnici E55 Č. Budějovice – Praha je známé jako letní sídlo druhého čs. prezidenta Edvarda Beneše, jenž je zde i pochován.
www.sezimovo-usti.cz

Soběslav

První písemný záznam o městě pochází z konce 13. století, ale místo bylo osídleno již v pravěku. Největší rozkvět Soběslavi nastal v 16. století, kdy se stala centrem celého rožmberského dominia. Náměstí zdobí několik renesančních domů a renesanční radnice. Dominantou je kostel sv. Petra a Pavla, postavený ve 14. století.
www.musobeslav.cz

Stádlecký řetězový most
(technická památka)

Most na Lužnici mezi obcemi Stádlec a Dobřejice, původně však překračoval u obce Podolsko Vltavu. Před napuštěním Orlického jezera v roce 1960 byl demontován a později znovu postaven na novém místě.

Veselí nad Lužnicí

Současné město vzniklo v roce 1943 na soutoku Lužnice s Nežárkou spojením dvou samostatných sídel – Veselí nad Lužnicí a Mezimostí nad Nežárkou. Vzpomínkou na druhé z měst je dnes již pouze železniční zastávka Veselí–Mezimostí. Písemně je Veselí poprvé doloženo v roce 1259 jako součást rožmberského dominia. Na město bylo povýšeno Karlem IV. roku 1362. Mezimostí je poprvé připomínáno ve 14. století. V 19. století se stalo jednou z největších železničních stanic v zemi a mělo dokonce více obyvatel než Veselí. Většinu architektonických památek najdeme na náměstí T. G. Masaryka. Dominantou je farní, původně raně gotický kostel Povýšení svatého Kříže. Protější stranu náměstí zdobí renesanční budova radnice z roku 1579 a renesanční průčelí městského muzea, tzv. Weisův dům s četnými sgrafity. Za pozornost stojí secesní budova sokolovny z roku 1905.
www.veseli.cz

Vlkovský přesyp

Na severozápadním okraji CHKO Třeboňsko se uprostřed zeleně jihočeské přírody vyjímá rozlehlá písečná duna, odborně zvaná postglaciální přesyp, o rozměrech cca 60 × 80 m a dosahující výšky místy až 6 m. Do přírodní rezervace, v níž se vyskytují botanicky cenné suchomilné rostliny a vzácné druhy hmyzu, není návštěvníkům dovolen vstup, v blízkosti „pouště“ však prochází značená turistická stezka.
GPS: 49° 9‘34,26“N, 14° 42‘53,55“E

Židova strouha

Přes 20 km dlouhý levostranný přítok Lužnice. Před soutokem, který se nachází asi 1,5 km jihozápadně od Bechyně, vytvořil potok hluboký romantický kaňon s četnými skalními útvary. Nejzajímavější částí údolí vede značená turistická trasa.
GPS: 49°14‘57.021“N, 14°29‘22.896“E

Jižní Čechy Pohodové

Jižní Čechy - kapesní průvodce s mapou, zdroj: Vydavatelství MCU s.r.o.Jižní Čechy na mapěPoznávejte jihočeské památky

České Budějovice - oficiální volnočasový portálStezka korunami stromů Lipno byla první v České republice.Mezinárodní hudební festival Český KrumlovAlšova jihočeská galerieSole-Felsen-Bad Gmünd

Městské informační centrum Jindřichův HradecHistorický pivovar Český Krumlov

Městské divadlo Český KrumlovWellness Hotel Frymburk

Letiště České Budějovice slaví 80 - den otevřených dveří 24.6.2017 od 10:00 do 16:00

Tábor – historická část města s Žižkovým náměstím, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Věž Kotnov a Bechyňská brána, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Chýnovské jeskyně, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Choustník – vyšší z věží slouží jako rozhledna, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Milevsko – premonstrátský klášter a kostel sv. Jiljí, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Kozí Hrádek, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Tábor, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Stádlecký řetězový most z roku 1848, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Soběslav, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček